Hamu Do Hamoraon jala panorangi pikkiran di au Bapa, Oma